Crazy Beggar SuQiEr (2020) ยาจกซู หมัดเมาสะท้านฟ้า

Crazy-Beggar-SuQiEr

เรื่องย่อ :

Su Can ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปะการต่อสู้โดยบังเอิญสูญเสียความทรงจำในการต่อสู้กับผู้ขายฝิ่นนิกายเทียนเหมินและกลายเป็นขอทานจรจัดที่เรียกว่า SuQiEr Jinzhi และลูกสาวของเธอ Guo จึงพาเขาเข้ามาเนื่องจากพบเมล็ดฝิ่นที่เตรียมไว้ Guo จึงถูกจับโดย Tianmen Sect เพื่อช่วยเหลือ Guo เด็กสาวที่ดูแลเขา SuQiEr ได้ทำลายแผนการสมรู้ร่วมคิดของ Tianmen Sect และกำจัด Tianmen Sect กับรัฐบาล

7.6/10