Mosley (2019)

เรื่องย่อ :

 Mosley (2019) สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ “ธ อริแฟน” (thoriphants) ที่ต่อต้านชีวิตของพวกมันและเริ่มต้นการเดินทางที่ทรยศเพื่อค้นหาเมืองแห่ง Uprights ในตำนาน

6.5/10