2021-DARK WORLD|เกม ล่า ฆ่า รอด

เกม-ล่า-ฆ่า-รอด-Dark-World-2021

5.6/10

บทนำ:

2021-DARK WORLD|เกม ล่า ฆ่า รอด

การแข่งขันนี้คนแพ้ต้อง “ตาย” เท่านั้น ในเมืองที่ไม่มีกฏ เมืองที่ไม่มีรัฐ เมืองที่คนแข่งกันไปตาย