2002 The Gathering Storm เดอะ แกเตอริ่ง สตอร์ม

thegathering strom

เรื่องย่อ : The Gathering Storm (2002) เดอะ แกเตอริ่ง สตอร์ม ถิ่นทุรกันดารของวินสตันเชอร์ชิลล์ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมีเพียงเขาเท่านั้นที่เห็นภัยคุกคามที่อดอล์ฟฮิตเลอร์และเยอรมนีติดอาวุธในยุโรป

7.5/10